Partnerzy serwisu:
W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający zobowiązany jest przestrzegać dyspozycji wprowadzonej do art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zamawiającemu zastosowanie jako jedynego kryterium - ceny realizacji zamówienia - wyłącznie w sytuacji gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

Cena nie jest jedynym kryterium przy wyborze oferty

Wprowadzona przez Ustawodawcę dyspozycja art. 91 ust. 2a ustawy PZP w praktyce skutkuje drastycznym ograniczeniem możliwości zastosowania przez zamawiającego ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

Wprowadzając nowe brzmienie art. 91 ust. 2a ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny złożonych ofert w ponad 93% postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w ponad 85% zamówień ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zobacz: Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

Cel jaki przyświecał Ustawodawcy został osiągnięty. Aktualnie w ogłaszanych postępowaniach cena występuje w "towarzystwie" innych kryteriów.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował informacje, które wskazują, że odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł do poziomu 31 % (w odniesieniu do zamówień poniżej progów unijnych) oraz 33% - dotyczy zamówień o wartości powyżej progów unijnych.

Jak wynika z treści ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a więc dotyczących postępowań o wartościach poniżej progów UE, po dacie wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących kryteriów oceny ofert, zamawiający najczęściej stosowali, oprócz kryterium ceny, takie kryteria, jak: termin realizacji zamówienia, okres i warunki gwarancji czy jakość. Zobacz: W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

 

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl

Komentarze