Jawny charakter dialogu technicznego

Marek Okniński
08.02.2013 12:22
A A A
Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego aby informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz jego przedmiocie zamieszczał na swojej stronie internetowej.

Wobec powyższego wykonawca zainteresowany udziałem w dialogu technicznym może w odpowiedzi na ogłoszenie zgłosić swój udział w prowadzonej procedurze. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje terminów związanych z procedurą dialogu technicznego. Przyjąć należy, że gospodarzem procedury jest zamawiający i to on w treści ogłoszenia o dialogu określa informacje związane z procedurą prowadzenia dialogu technicznego (np. terminy prowadzenia dialogu, zasady porozumiewania, zakres dialogu, wymogi jakie należy spełnić aby do dialogu zostać dopuszczonym).

Dialogiem technicznym mogą być objęte informacje niezbędne do:

- przygotowania opisu przedmiotu zamówienia (zarówno w zakresie dostaw, usług jak i robót budowlanych),

- opracowania zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. w zakresie innych niż cenowe kryteriów oceny ofert, warunków udziału w przetargu itp.),

- określenia zapisów zawartych we wzorze umowy - np. w zakresie określenia warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiający ma prawo wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie dialogu technicznego do podjęcia decyzji odnośnie zakresu i trybu udzielenia planowych zamówienia. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymagają aby po dialogu technicznym przeprowadzony był przetarg nieograniczony. Decyzja o wyborze trybu udzielenia zamówienia publicznego jest niezależna od faktu przeprowadzenia lub nie dialogu technicznego.

Wykonawcy, którzy uczestniczyli w dialogu technicznym nie mogą z tego tytułu podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zobacz także
Ogłoszenia różne