Przystąpienie do odwołania

Marek Okniński
29.02.2016 10:54
A A A
Przystąpienie do odwołania

Przystąpienie do odwołania (fot.Shutterstock)

Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego. Przystępujący musi jednak wskazać wyłącznie jedną stronę, do której przystępuje. Przystąpienie po dwóch stronach będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, a w konsekwencji zostanie uznane za niedopuszczalne.

Przystąpienie do odwołania

Użyte w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp : "Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje ", jednoznacznie stanowi o braku możliwości składania przystąpień w jednym postępowaniu odwoławczym zarówno po stronie zamawiającego jak i po stronie wykonawcy wnoszącego odwołanie.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Strony postępowania

Przystąpienie po obu stronach odwołania uznać należy za niedopuszczalne również ze względu na fakt, że zgodnie z ustawą Pzp rozstrzygnięcie postępowania przed KIO może zapaść jedynie na korzyść jednej ze stron postępowania.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż nie jest możliwe przystąpienie do każdej ze stron postępowania odwoławczego. Przystępujący powinien jednoznacznie wskazać, jakiego rodzaju rozstrzygnięcie postępowania odwoławczego przed KIO (na korzyść której ze stron) jest dla przystępującego najkorzystniejsze (leży w uzasadnionym interesie przystępującego). Tym samym także, wszystkie czynności przystępującego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której wykonawca przystąpił. Zatem wykonawca decydując się na przystąpienie po stronie zamawiającego może podejmować tylko takie czynności, które będą prowadziły do uzyskania rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego.