Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

Marek Okniński
18.01.2019 17:08
A A A
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) (fot.Shutterstock)

W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu doprowadzenie do zgodnej z przepisami decyzji o wyborze oferty odwołującego.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego, polegającą na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia tj. dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez podmiot wnoszący odwołanie. W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu doprowadzenie do zgodnej z przepisami decyzji o wyborze oferty odwołującego.

Wobec powyższego odwołanie składane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej musi być skonkretyzowane w zakresie stawianych zarzutów.

Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych treść odwołania powinna wskazywać czynności lub zaniechania czynności do której realizacji zobowiązany jest zamawiający bądź której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03 marca 2017 r. (sygn. akt: KIO 179/17) treść zarzutu odwoławczego nie jest ograniczona wyłącznie do twierdzeń zawartych we wstępnej części odwołania (petitum), a dotyczy również okoliczności faktycznych zawartych w sformułowanej przez odwołującego argumentacji.

Odwołanie musi wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych przez zamawiającego czynności lub zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez odwołującego nie tylko podstawy prawnej takich zastrzeżeń, ale przede wszystkim argumentacji odnoszącej się postulowanej oceny.

Wnoszący odwołanie zobowiązany jest zatem odnieść się do elementów stanu faktycznego, jak również podjętych czynności lub zaniechań zamawiającego w taki sposób, który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych zamawiającemu. Odwołanie nie może mieć charakteru ogólnego, a powinno konkretyzować zarzuty, nakierowane na uwzględnienie odpowiadających im żądań.

W konsekwencji treść odwołania nie może składać się z luźnych myśli – nie popartych konkretnymi dowodami – autora odwołania. Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej nie może (analizując treść odwołania) domyślać się zakresu zarzutów stawianych przez odwołującego.

Reasumując: zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zarzut musi być postawiony wyraźnie, to znaczy wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis obowiązującego prawa i określić sposób jego naruszenia gdyż po upływie terminu na wniesienie odwołania nie jest dopuszczalne zarówno formułowanie, jak i doprecyzowywanie treści odwołania[1].

                                                                                                Autor: Marek Okniński[1] Patrz: wyrok KIO z dnia 14 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1048/17