Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

Marek Okniński
31.01.2020 11:52
A A A
Konsorcjum

Konsorcjum (fot.Shutterstock)

Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych.

Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum. Jednak w przypadku gdy członek konsorcjum zamierza przystąpić do postępowania odwoławczego musi działać w imieniu całego konsorcjum a nie wyłącznie we własnym.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej[1] członek konsorcjum nie składa samodzielnie oferty, nie jest zatem wykonawcą w przetargu do którego złożył ofertę. Status wykonawcy przysługuje bowiem członkom konsorcjum (wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie), a nie każdemu z osobna. W konsekwencji jeżeli w piśmie zawierającym przystąpienie do postępowania odwoławczego, w sposób jednoznaczny zostanie zaznaczone, że przystąpienie składane jest w imieniu Spółki a nie w imieniu członków konsorcjum przystąpienie nie będzie miało mocy obowiązującej – przystępujący nie stanie się uczestnikiem postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania odwoławczego składane przez jednego z członków konsorcjum musi wskazywać w sposób nie budzący wątpliwości, że jest składane w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum.

                                                                                              Autor: Marek Okniński

[1] patrz wyrok KIO z dnia 12 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 1066/18