Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Marek Okniński
09.10.2020 14:00
A A A
Zmiany pierwotnych warunków zamówienia

Zmiany pierwotnych warunków zamówienia (fot.Shutterstock)

W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia będzie znaczący.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione[1].

Wyżej wskazana przesłanka umożliwiająca udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ograniczona jest między innymi do zakazu dokonywania istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia, które były ustalone w postępowaniu przetargowym.

W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia będzie znaczący.

Powyższe potwierdza wyrok TSUE z dnia 4 czerwca 2009 r., C-250/07, Komisja v. Grecja, pkt 52 gdzie uznano, że „za stojącą w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców należy uznać taką modyfikację warunków udziału w postępowaniu, która gdyby była znana na etapie prowadzonego wcześniej postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów podstawowych, umożliwiłaby udział w nim innych wykonawców. Analogiczne stanowisko wyrażone zostało w wyroku w sprawie C-496/99 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CAS Succhi di Frutta SpA, ECR 2004, s. I-3801, w wyroku z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur oraz w wyroku z 5 października 2000 r. w sprawie C-337/98 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej. Za istotną zmianę warunków zamówienia należy uznać, zatem obniżenie w ramach postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki wymagań stawianych wykonawcom w stosunku do postępowania prowadzonego uprzednio w jednym z trybów podstawowych.  

Zgodnie z wyżej wskazanym sposobem zdefiniowania istotności zmiany warunków zamówienia orzekają również składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej wskazując w uzasadnieniu wydawanych wyroków, że za istotną zmianę należy uznać modyfikację pierwotnych warunków zamówienia, polegającą na wprowadzeniu zmian, które - gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia - umożliwiłyby dopuszczenie innych wykonawców niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni, lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty. Za istotną zmianę należy uznać więc taką zmianę, która może wpływać na krąg potencjalnie zainteresowanych oferentów, stanowiąc naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Oznacza to, że nie można zmienić m.in. przedmiotu zamówienia czy jego istotnych cech, których zmiana będzie miała wpływ na kształt zamówienia. Istotną zmianą warunków będzie na przykład takie ich określenie, które w sposób znaczący poszerza zamówienie o elementy, które pierwotnie nie były w nim przewidziane, prowadząc w istocie do udzielenia nowego zamówienia. Za istotną zmianę warunków zamówienia należy uznać również obniżenie w ramach postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki wymagań stawianych wykonawcom w stosunku do postępowania prowadzonego uprzednio w jednym z trybów podstawowych.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.