Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Marek Okniński
25.12.2020 12:57
A A A
Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia (fot.Shutterstock)

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[1] w art. 30 ust. 4 stanowi,

że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 € dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 € dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Przepis wyrażony w art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oparty jest na normie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która znajduje zastosowanie do postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych przed 1 stycznia 2021 r.

Należy mieć na uwadze, iż regulacja art. 30 ust. 4 stanowi stosunkowo korzystne rozwiązanie dla zamawiających, bowiem pozwala na stosowanie do poszczególnych części innych wymogów, niż zostały przewidziane dla całości zamówienia. Co istotne, stanowi ona fakultatywne narzędzie w rękach zamawiających, co oznacza, iż brak jest obowiązku stosowania przez zamawiających wspomnianego przepisu nawet w przypadku zaistnienia przesłanek tam wymienionych. Ponadto należy pamiętać, iż chodzi o takie części zamówienia, które są przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie. Wprowadzenie takiej możliwości podyktowane jest czynnikami o charakterze organizacyjnym lub specyfiką danych zamówień.

Spełniając przesłanki określone w art. 30 ust. 4 zamawiający w sytuacji, gdy wartość udzielanej części nie przekracza kwoty 130.000 PLN (netto) może nie stosować do udzielenia zamówienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r.

Autor: Marek Okniński

[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.