Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Marek Okniński
14.01.2022 10:00
A A A
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia ((Fot. Shutterstock))

Uprawnienie zamawiającego do zmiany treści SWZ nie jest ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania[1].

Zgodnie z powyższym uprawnienie zamawiającego do zmiany treści SWZ nie jest zatem ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści.

Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych.

SWZ jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentem na podstawie którego wykonawcy podejmują decyzję czy są zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia i na jakich warunkach złożą ofertę jego realizacji. Natomiast ogłoszenie o zamówieniu (publikowane dla zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej) ma na celu dotarcie do jak największej grupy firm z informacją, że dany zamawiający poszukuje wykonawców udzielanego zamówienia publicznego. W konsekwencji znaczenie treści ogłoszenia (jak również jego sprostowania) dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w szczególności jego rozstrzygnięcia jest nieporównywalnie mniejsze niż w odniesieniu do zapisów SWZ.

W związku z powyższym zmiana np. terminu składania ofert opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania jako zmiana zapisów SWZ dociera niezwłocznie do podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o uzyskanie danego zamówienia. Natomiast informacja o zmianie terminu składania ofert publikowana w DzUWE ma znaczenie jedynie porządkowe – dając niejako dodatkową informację dla wykonawców, którzy nie zdecydowali się na zapoznanie z treścią SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania, że nadal mają taką możliwość w nowym, dłuższym terminie.

Wobec powyższego w sytuacji, gdy zamawiający celem np. udzielenia odpowiedzi na merytorycznie istotne dla przebiegu postępowania pytania o wyjaśnienie zapisów SWZ, które wpłynęły na mniej niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o wartości przekraczającej progi unijne wydłuży termin składania ofert i zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ale przed publikacją ogłoszenia o sprostowaniu w DzUWE) nie doprowadzi do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mogącym wpłynąć na sposób jego rozstrzygnięcia a tym samym udzielenie zamówienia czy zawarcie umowy nie będzie podlegać unieważnieniu z mocy obowiązujących przepisów ustawy PZP.

                                                                                   Autor: Marek Okniński

[1] art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych