Zasady liczenia terminów na gruncie ustawy PZP

Marcin Melon
30.03.2009 10:49
A A A
Prowadząc procedury przetargowe zamawiający są zobowiązani zachować określone w ustawie terminy. Sprawą istotną jest prawidłowy sposób liczenia tych terminów. Zgodnie z zapisem art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

Zgodnie z art. 111 k.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Pewien zamawiający ogłosił w dniu 18 marca przetarg na budowę wodociągu. Jeden z wykonawców postanowił złożyć protest niósł go w dniu 26 marca. Zamawiający kiedy otrzymał protest oddalił go z powodów formalnych twierdząc, że wpłynął po terminie. W tej sytuacji to zamawiający miał rację. Termin na złożenie protestu upływał w dniu 25 marca o 24.00. W przetargu zorganizowanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na ochronę jednego z bałtyckich portów w SIWZ znalazł się zapis, że "zamawiający ma ustalony czas pracy w dni robocze, od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach 7 - 15. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia". Krajowa Izba Odwoławcza uznała w wyroku z 19 maja (sygn. akt KIO/UZP 427/08), że postanowienie to jest niezgodne z prawem. Odniosła się do kodeksu cywilnego, który w art. 111 § 1 stanowi, że termin oznaczony w dniach kończy się o północy ostatniego dnia.

Przepisy wyglądają trochę inaczej w sytuacji kiedy koniec biegu terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas zastosowanie mają przepisy art. 115 k.c. Zgodnie z tym przepisem jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Na sposób obliczania terminów nie mają wpływu dni wolne od pracy, występujące w innych niż pierwszy i ostatni dzień terminu. Nie można obliczania terminu ograniczyć do dni roboczych. Za dni wolne od pracy uznajemy jedynie niedziele i święta.

Zupełnie inaczej wygląda sposób liczenia terminu związania ofertą. Eksperci nie są w tej sprawie zgodni. Jedni stosują na stanowisku, że należy stosować cytowane wyżej artykuły kodeksu cywilnego. Jednak większość wychodzi z założenia, że skoro ta kwestia został odrębnie uregulowana w ustawie to kodeks cywilny nie ma w tej sytuacji zastosowania. W myśl art. 85 ust.5 ustawy bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że do tego terminu wlicza się dzień w którym nastąpiło złożenie ofert.