Brak ceny realizacji zamówienia

Marek Okniński
02.11.2009 15:12
A A A
Oferta, w której wykonawca nie poda wyrażonej słownie ceny realizacji zamówienia publicznego nie podlega odrzuceniu, o ile podano cenę wyrażoną liczbą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter formalno - prawny. Zatem sposób działania podejmowany przez zamawiającego również jest uzależniony od konkretnych norm prawnych zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zatem czynność odrzucenia oferty również jest uzależniona od zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 1 - 8 wskazanej ustawy.

W odniesieniu do sytuacji, w której wykonawca nie wpisał słownie ceny realizacji zamówienia pomimo postawienia takiego wymogu przez zamawiającego (np. poprzez odpowiednie sformułowanie wzoru formularza oferty) rozważenia wymaga czy zaistniała sytuacja określona w art. 89 ust. 1 pkt. 2 zgodnie z którą zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wykonawca określi cenę realizacji zamówienia (podaną liczbą), a wymóg wpisania słownie podanej wartości stanowi jedynie dodatkowy, techniczny wymóg co do formy oferty a nie jej treści, wówczas brak ceny wyrażonej słownie powinien być interpretowany jako niedopełnienie wymogów odnośnie formy oferty a nie jej treści.

Zapamiętaj!

Brak wyrażenia słownie ceny realizacji zamówienia nie stanowi o niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji.

Warto podkreślić, że zamawiający posiada wiedzę na temat ceny realizacji zamówienia (wyrażoną przez wykonawcę poprzez wpisanie wartości cyfrowych) zatem może dokonać oceny złożonych ofert i wybrać ofertę najkorzystniejszą pomimo braku ceny wyrażonej słownie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).