Wyjaśnienie treści oferty

Marcin Melon
28.12.2009 08:30
A A A
Zgodnie z zapisem art. 87 zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty, która została mu przekazana. Wątpliwości, o których mowa w poniższym artykule mogą dotyczyć treści złożonych ofert, tj. treści oświadczeń woli zawarcia z zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego i istotnych postanowień tej umowy, jak też treści oświadczeń i dokumentów dołączanych do ofert, stanowiących element oferty.

Zamawiający czasem mylą wyjaśnienia dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust.4) z wyjaśnieniami treści oferty. Są to dwie odrębne kwestie. Zgodnie z wyrokiem sygn. UZP/ZO 444/07 jeżeli Zamawiający ma wątpliwości co do treści złożonej oferty to ma możliwość ich wyjaśnienia w trybie art.87 ust. 1 Ustawy Pzp. Nie ma znaczenia liczba pytań jakie zadał zamawiający. Jeżeli w ofercie został podana nazwa handlowa urządzenia, jakie firma oferuje to oznacza, że posiada ono określone parametry, które nie mogą być dowolnie zmieniane. Parametry tego urządzenia podaje producent i są one takie, że wypełniają oczekiwania zamawiającego. Sam fakt podania lub nie parametrów oferowanego sprzętu nie zmienia obiektywnego stanu rzeczy a mianowicie tego, że posiada on określone parametry. Prosty przykład jeżeli wykonawca oferuje drukarkę HP 1020 to nie musi wcale podawać jej parametrów. Są one powszechnie dostępne, można je sprawdzić i co najważniejsze są one nie zamienialne tak jak w przypadku naszego urządzenia.

Oferując określone urządzenie wykonawca ma na celu zaproponowanie produktu, który spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego. Niesłusznym jest zarzut, że składając wyjaśnienia wykonawca wprowadza do oferty dodatkowe elementy. Jeżeli wyjaśnienia nie zmieniają obiektywnego stanu rzeczy, to znaczy wykonawca nadal proponuje to samo urządzenie to trudno mówić o zmianie treści oferty. Należy pamiętać, że zgodnie z wyrokiem sygn. KIO/UZP 141/08 dopóki zamawiający nie skorzysta z możliwości przewidzianej art. 87 ust. 1 i nie wyjaśni w sposób autorytatywny swojego przypuszczenia o rzekomej sprzeczności zachodzącej w treści oferty jednego wykonawcy, to nie wolno mu odrzucić tej oferty w oparciu o art. 89 ust.1 pkt.2.