Przedłużenie ważności wadium

Marcin Melon
04.02.2010 10:55
A A A
Wraz z wejściem w życie nowej ustawy w dniu 22 grudnia zmieniły się przepisy dotyczące przedłużania terminu ważności wadium.

Najpierw należy zaznaczyć, że zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie jak to miało miejsce dotychczas, czyli po podpisaniu umowy, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli w wyznaczonym pierwotnie terminie związania ofertą zamawiającemu nie uda się rozstrzygnąć postępowania wówczas w myśl art. 85 ust. 4 wzywa wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Nowością jest fakt, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza a nie jak dotychczas wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Niewątpliwie tego typu rozwiązanie jest bardzo korzystne ponieważ nie blokuje wadium złożonego np. w gotówce, dzięki czemu wykonawcy mogą przeznaczyć swoje środki na inne cele.

Zgodnie z zapisem art. 181 ust.1 w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Aktualnym pozostaje przepis art. 181 ust.2 zgodnie z którym zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięcia protestu. A więc nie ma mowy, by przed rozstrzygnięciem postępowania wadium na przedłużony okres wnosił jeden z wykonawców. Muszą to uczynić wszyscy, którzy chcą w tym postępowaniu pozostać.