Warunki udziału w przetargu na usługi cateringowe

Marek Okniński
23.08.2010 10:18
A A A
Czy ogłaszając przetarg na dożywanie uczniów szkół w formie cateringu w trosce o jak najlepszą jakość dostarczanych posiłków można w SIWZ zawrzeć warunek: "maksymalna odległość miejsca wytwarzania posiłków od ostatecznego konsumenta (ucznia) nie może być większa niż 10 kilometrów" ?

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustalane przez zamawiającego stanowią doprecyzowanie ogólnych wymogów jakie musi spełniać wykonawca ubiegający się zamówienie publiczne a które określone zostały przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). Zgodnie z wskazanym przepisem warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odnoszą się do:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zatem warunki dotyczące lokalizacji (odległości) miejsca przygotowania posiłków od ostatecznego konsumenta nie mieszą się w wyżej wskazanym katalogu.

Zapamiętaj !

Zamawiający nie może ustalać w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunku udziału w przetargu określającego maksymalną odległość na jaką może być dowożona zamawiana żywność po jej wykonaniu przez firmę cateringową. Wymogi zamawiającego dotyczące określenia ilości kilometrów jakie może przebyć transportowana żywność mogły by zostać postawione jedynie w przypadku gdyby przepisy szczególne lub normy produkcji żywności określały takie ograniczenia.

Jednocześnie wskazać należy, że ustalenie warunków udziału w przetargu odnoszących się do odległości na jaką żywność jest transportowana może zostać potraktowane jako naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z normą zawartą w art. 7 ust. 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Zapamiętaj !

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszczają możliwości stosowania preferencji lokalnych np. dla firm działających (zarejestrowanych) w okolicy siedziby zamawiającego. W związku z ograniczeniami wynikającymi z treści art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może ustalać warunków udziału w przetargu, które odnoszą się np. do odległości na jaką będzie transportowana żywność o ile nie ma podstaw prawnych do ustalenia takiego wymogu.

Podnieść jednocześnie należy, że w związku z art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może ustalać kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy. Za taką właściwość może zostać uznana odległość między wykonawcą żywności (siedzibą wykonawcy) a siedzibą konsumenta (zamawiającego). W związku z powyższym zaproponowane w pytaniu kryterium oceny ofert nie powinno znaleźć się w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Możliwe jest natomiast przyjęcie jako kryterium oceny ofert jakości oferowanej żywności (patrz art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dodatkowo należy zauważyć, że w odniesieniu do usług cateringowych istotne znaczenie ma opis sposobu realizacji zamówienia, który powinien w sposób możliwie jak najbardziej szczegółowy określać technologię, skład, gramaturę, asortyment itp. zamawianej żywności.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).