Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

Marek Okniński
30.08.2010 11:11
A A A
15 sierpnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 06 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmienia art. 4 pkt. 13 dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie skorzystania z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień instytucjom gospodarki budżetowej, nie tylko przez organy administracji rządowej, ale przez wszystkie organy władzy publicznej wykonujące funkcję organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej, której zamówienie jest udzielane.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 4 pkt. 13 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,

b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wejście w życie nowelizacji spowoduje, że przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie będą musiały stosować, w przypadku udzielania zamówień publicznych instytucjom gospodarki budżetowej zdefiniowanym w ustawie o finansach publicznych, organy władzy publicznej do których zalicza się organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. W poprzednim stanie prawnym, art. 4 pkt. 13 umożliwiał niestosowanie przepisów ustawy PZP w przypadku udzielania zamówień instytucjom gospodarki finansowej jedynie przez ministerstwa oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.