Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

Marek Okniński
18.01.2010 16:00
A A A
Wchodząca w życie z dniem 29 stycznia 2010 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwi zamawiającemu bezpośrednie kierowanie, do znanych jemu wykonawców, informacji o ogłoszonym przetargu nieograniczonym.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, zamawiający zamieszał ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Wskazany art. 40 ust. 4 został jednak uchylony ustawą z dnia 02 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1778). W miejsce uchylonego z dniem 29 stycznia 2010 r. przepisu zacznie obowiązywać nowa norma art. 40 ust. 5a zgodnie z którą, zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

Dla celów dowodowych związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kopia przekazywanej informacji winna zostać załączona do akt postępowania. Zatem nie wydaje się możliwe realizowanie możliwości zawartej w art. 40 ust.5a Prawa zamówień publicznych poprzez telefoniczne informowanie wykonawcy o ogłoszonym przetargu. Możliwe jest natomiast przesłanie informacji przy wykorzystaniu poczty e-mailowej. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wynikająca z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych czynność zamawiającego nie może być prowadzona z naruszeniem innych zasad udzielania zamówień przewidzianych w przepisach wskazanej ustawy a w szczególności art. 7 w zakresie równego traktowania wykonawców.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

Zobacz także