Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

Marta Mikulska-Nawacka
20.11.2013 , aktualizacja: 18.11.2013 15:07
A A A
W zakresie realizacji umowy nie stosuje się już co do zasady przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz właśnie zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
Pytanie

Zamawiający odstąpił od umowy z wykonawcą, ponieważ ogłosił on upadłość. Termin wykonania upłynął 15 września, zamawiający 30 października odstąpił od umowy (w między czasie naliczane były kary za opóźnienie), natomiast gwarancja należytego wykonania umowy obowiązywała do 15 października. Zamawiający chce zwrócić powyższą gwarancję wykonawcy. Czy może to zrobić? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź

W zaistniałym stanie faktycznym wszystko zależy od zapisów umownych. W zakresie realizacji umowy nie stosuje się już co do zasady przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz właśnie zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli zamawiający zawarł w umowie zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i dodatkowo są tam zapisy o tym, że kary mogą być potrącane z faktur, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kary ściągać z faktur za wykonane roboty. Różnica pomiędzy karami a zabezpieczeniem jest w tym przypadku taka, że zabezpieczeniem dysponuje zamawiający, natomiast karę trzeba wyegzekwować od wykonawcy (w tym przypadku potrącić z faktur).

Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oprócz zapisów dotyczących kar umownych nie jest nieprawidłowe. Gdyby wykonawca w ogóle nie wykonał zadania lub prace te zostałyby wykonane w takim zakresie, który nie pokryje roszczeń zamawiającego, wówczas pozostałą kwotę zamawiający "ściągnąłby" właśnie z zabezpieczenia.

Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy i całość roszczeń z tytułu niewykonania umowy została już zaspokojona nie ma przeszkód w zwrocie gwarancji. Wówczas w piśmie należy napisać, że zamawiający zwraca gwarancję gdyż całość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy została zaspokojona z potrąceń z faktur za wykonane prace, a zamawiający odstąpił od umowy. W takiej sytuacji autor nie widzi sprzeczności z treścią art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga!

W dokumentacji powinna znaleźć się kopia gwarancji poświadczona za zgodność z oryginałem jako dowód jej prawidłowego wniesienia.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne