Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

Anna Kuszel-Kowalczyk
16.01.2014 , aktualizacja: 16.01.2014 11:53
A A A
Czy zamawiający jest zobowiązany do wyboru banku na obsługę bankową w drodze przetargu, skoro nie poniósł żadnych kosztów związanych z obsługą bankową?

Czy zamawiający jest zobowiązany do wyboru banku na obsługę bankową w drodze przetargu, skoro nie poniósł żadnych kosztów związanych z obsługą bankową? (Fot. Shutterstock)

Umowa o świadczenie usług bankowych nie jest co do zasady umową nieodpłatną. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, aby można było mówić o zawieraniu umowy nieodpłatnej trzeba przeanalizować szereg aspektów.
Pytanie

Czy zamawiający jest zobowiązany do wyboru banku na obsługę bankową w drodze przetargu, skoro nie poniósł żadnych kosztów związanych z obsługą bankową za ubiegłe trzy lata?

Odpowiedź

Nie można założyć bezpłatnego wykonywania przedmiotowej usługi przez bank, gdyż sposób i warunki jego realizacji będą wynikały z oferty złożonej przez bank. Należy jednak zwrócić uwagę, że wartością zamówienia dotyczącego usług bankowych, zgodnie z art. 34 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, będą koszty związane z obsługą tego rachunku (opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia), a nie np. kwota kredytu. Jeśli oszacujesz swoje zamówienie na 0 zł w związku z rezygnacją banku z prowizji, opłat i innych elementów wynagrodzenia, wówczas zastosowanie znajdzie art. 4 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym ustawa nie znajdzie zastosowania gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

Przesłanki, które musi spełnić umowa odpłatna

Zgodnie z art. 2 pkt 11 Prawo zamówień publicznych przez zamówienie odpłatne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Tym samym, udzieleniem zamówienia jest zawarcie umowy, która spełnia trzy przesłanki:

- jej stronami są zamawiający i wykonawca,

- przedmiotem tej umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

- umowa ma mieć odpłatny charakter.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Również w zakresie wyłączeń przewidzianych w art. 4 pkt 3 lit. j) brak jest usług związanych z obsługą bankową.

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

Umowa o świadczenie usług bankowych nie jest co do zasady umową nieodpłatną. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, aby można było mówić o zawieraniu umowy nieodpłatnej trzeba przeanalizować szereg aspektów. Najpierw należy wykazać, że realizując zasady udzielania zamówienia publicznego, w tym zasadę uczciwej konkurencji, wybrano taki bank, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Poradnik przedsiębiorcy: Jak wygrać przetarg?Z kolei oceniając oferty należy pamiętać, że najkorzystniejsza oferta to niekoniecznie ta niewymagająca ponoszenia ze strony zamawiającego żadnych kosztów, ale i taka, która zapewnia zamawiającemu wymierne korzyści związane np. z przechowywaniem środków finansowych zamawiającego na korzystnie oprocentowanych rachunkach. Podstawą rozpoczęcia i prawidłowego przygotowania każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest określenie przedmiotu oraz wartości szacunkowej.

www.portalzp.pl

Zobacz także