Wykonawca nie może powołać się na zamówienie zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym

Andrzela Gawrońska-Baran
17.06.2014 , aktualizacja: 25.06.2014 10:37
A A A
W celu ustalenia terminu referencyjnego trzeba mieć na uwadze art. 112 KC dotyczący terminu liczonego w latach.

W celu ustalenia terminu referencyjnego trzeba mieć na uwadze art. 112 KC dotyczący terminu liczonego w latach. (Fot. Shutterstock)

Wykonawca może wymienić roboty rozpoczęte i wykonane w ostatnich 5 latach przed datą składania ofert oraz roboty rozpoczęte wcześniej, ale zakończone przed tą datą graniczną - referencyjną.
Pytanie

Wykonawca przedstawił w wykazie robotę budowlaną, która zakończyła się w 12 maja 2009 r. Otwarcie ofert nastąpiło w 23 maja 2014 r., a więc od zakończenia minęło 5 lat i 11 dni. Czy w tej sytuacji można uznać przedstawioną robotę budowlaną jako potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w aspekcie 5 lat wskazanych w rozporządzeniu?

Odpowiedź

Podana robota budowlana nie potwierdza spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, ponieważ jej zakończenie nie przypada w okresie referencyjnym 5 lat.

Okres referencyjny - długość trwania

Wykonawca nie może powoływać się w wykazie robót budowlanych na zamówienia zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym wymienionym w przepisie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów ( ), tj. wcześniej niż ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. Może zaś wymienić roboty rozpoczęte i wykonane w ostatnich 5 latach przed datą składania ofert oraz roboty rozpoczęte wcześniej, ale zakończone przed tą datą graniczną (referencyjną).

W celu ustalenia wymienionego terminu referencyjnego trzeba mieć na uwadze art. 112 KC dotyczący terminu liczonego w latach. Wskazuje on, że taki termin kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąc.

Uwaga!

Przenosząc powyższe zasady na grunt przepisu rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów końcem terminu będzie data składania ofert, a początkiem terminu będzie zaś data 5 lat wcześniejsza.

Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów i nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce >>Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne