Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Andrzela Gawrońska-Baran
30.06.2014 , aktualizacja: 30.06.2014 09:49
A A A
Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego.

Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego. (Fot. Shutterstock)

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Pytanie

Czy w przypadku konsorcjum zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji może być złożone przez każdego współkonsorcjanta osobno, dając sumę gwarancji równą 10% wartości umowy?

Odpowiedź

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy mogą podzielić je między siebie tak, że suma wszystkich części nie będzie niższa niż 10% ceny całkowitej oferty albo wartości zobowiązania wynikającego z umowy. Żądanie, aby zabezpieczenie to miało postać jednego dokumentu od jednego gwaranta uznaje się bowiem za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzialność wykonawców w konsorcjum

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych

Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa sytuacja, w której w przypadku, gdy w skład konsorcjum wchodzi trzech wykonawców, każdy z nich wniesie gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, bądź jedno z poręczeń wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wówczas fizycznie będą występować trzy dokumenty (w jednej bądź różnych formach), ponieważ art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zezwala wykonawcy na wybór jednej lub kilku form zabezpieczenia. Istotne przy tym jest, aby z treści tych dokumentów wynikało, że zabezpieczają to samo zobowiązanie. Jednocześnie zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosząc zabezpieczenie w częściach, wykonawcy ci odpowiadają solidarnie, a zatem od każdego z nich zamawiający może dochodzić zabezpieczenia w całości.

Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz ostatnie nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce!Podstawa prawna: art. 23 ust. 3, art. 141, art. 148 ust. 1, art. 150 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); uchwała KIO z 22 lipca 2011 r., sygn. akt KIO/KU 54/11

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne