Nowelizacja Pzp - wykluczenie wykonawcy z postępowania

Agata Smerd
19.08.2016 , aktualizacja: 16.08.2016 11:25
A A A
Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Wykluczenie wykonawcy z postępowania (fot.Shutterstock)

Nowa ustawa Pzp radykalnie zmieniła brzmienie regulacji art. 24. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje przesłanek do wykluczenia - obligatoryjne i fakultatywne.
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia skupiają się na wykluczeniu tych wykonawców , którzy dopuścili się określonych kategorii przestępstw, uznanych przez ustawodawcę za szczególnie szkodliwe dla interesu publicznego lub naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków bądź opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Fakultatywne przesłanki wykluczenia uzależnione są od decyzji zamawiającego wyrażonej w ogłoszeniu o zamówieniu.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuPoważne wykroczenie zawodowe

Jednocześnie wprowadzono regulację znaną już na polskim gruncie przy okazji stosowania art. 24 ust. 2a dotyczącego wykluczenia za tzw. poważne wykroczenie zawodowe. W przypadku ziszczenia się przesłanki wykluczenia wykonawca może zastosować tzw. self-cleaning (samooczyszczenie), co oznacza, że może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia.

Zobacz także
Ogłoszenia różne