Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

Dominika Perkowska
11.09.2017 , aktualizacja: 25.09.2017 15:49
A A A
Pomyłka wykonawcy

Pomyłka wykonawcy (Agencja Gazeta)

Jak postępować w przypadku oczywistych omyłek pisarskich w postępowaniach przetargowych? Czy wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za podanie błędnych danych? Prawnik odpowiada.

Pytanie:

Wykonawca zapisał na kopercie, w której złożył ofertę, iż dotyczy ona części nr 2 zamówienia. Taką informację zawarł również w tytule przelewu wadium. Jednak w złożonym załączniku nr 2 do siwz pn. "Oferta" wskazał, iż uczestniczy w części nr 1 postępowania, dokonując wyceny w miejscu wskazanym dla tej części. Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

Odpowiedź:

Jeżeli z wszystkich pozostałych dokumentów złożonych wraz z ofertą można jednoznacznie stwierdzić, iż wykonawca zamierzał złożyć ofertę na część 1 zamówienia, oraz jeżeli kwota wadium odpowiada tej wymaganej przez zamawiającego dla zabezpieczenia części 1, złe oznaczenie tytułu przelewu i koperty można potraktować jako oczywiste omyłki pisarskie.

Nieruchomości z całej Polski

Pomyłka wykonawcy w tytule przelewu

Co do zasady w opisanym przypadku wykonawca, który nienależycie opisał kopertę przetargową, nie powinien ponieść negatywnych konsekwencji swojego błędu. Analizując przepisy ustawy Pzp,  należy uznać, iż koperta nie stanowi ani części oferty, ani jej załącznika, a jej nieprawidłowe oznaczenie można potraktować tylko jako naruszenie zapisów zawartych w siwz. Ustawodawca nie przewidział w obowiązujących przepisach żadnych wymogów związanych z opakowaniem oferty i  jej zewnętrznym oznakowaniem.

Zlecenia dla Twojej firmy

Zabezpieczenie ofert

Co prawda, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1  ustawy Pzp z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia, jednak przepis ten nie precyzuje, na kim i w jakim dokładnie zakresie ciąży obowiązek zabezpieczenia ofert przed przedwczesnym otwarciem. Mimo więc, iż z przytoczonego przepisu można wywieść pośrednio, iż obowiązek należytego zabezpieczenia i oznaczenia opakowania zawierającego ofertę czy wniosek ciąży na wykonawcy, to jednak ustawodawca nie określił, iż jakiekolwiek naruszenie w tym zakresie może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Jeżeli chodzi o złe oznaczenie przez wykonawcę tytułu przelewu gotówki na poczet wadium to konsekwencje takiego błędu należy ocenić, odnosząc się zarówno do treści całej oferty jak i warunków określonych w siwz:

- Po pierwsze zamawiający powinien stwierdzić, czy z oferty i wszystkich pozostałych złożonych z nią dokumentów wynika, że zamiarem wykonawcy było złożenie oferty na część 1 zamówienia.
- Po drugie należy stwierdzić, czy kwota przelewu opiewa na wysokość, jakiej zamawiający wymagał  w siwz dla tej część zamówienia.

Zobacz także