Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Marek Okniński
26.08.2014 , aktualizacja: 01.09.2014 11:02
A A A
Dynamiczny system zakupów

Dynamiczny system zakupów (Fot. Shuttrstock)

Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Pobierz wzór protokołu.
Rozporządzenie zmieniające

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego regulacjami.

Pobierz: Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupówWskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie ofert, które zostały złożone w przetargu. Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały żadnych obowiązujących do tej pory załączników "zp". Uwaga - wyjątek stanowi oświadczenie członków komisji sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia.

Informacje dotyczące między innymi ilości złożonych ofert i przedstawionych cen realizacji zamówienia będą zawarte bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące poprzednio rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Również rozporządzenie z 26 października 2010 r. utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Uwaga! Kwestia kopiowania ofert w przypadku zamówienia publicznego

Kopiowanie ofert możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego. Wskazane na wstępie rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) zakłada, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników (w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego) nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Rozporządzenie utrzymuje również możliwość zapoznania się z treścią protokołu i załączników przez zainteresowanych wykonawców poprzez wgląd zainteresowanego albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Różnicę w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem stanowi usunięcie możliwości naliczania wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Termin udostępnienia protokołu z postępowania

Protokół lub załączniki powinny zostać udostępnione przez zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez wnioskodawcę. W wyjątkowych przypadkach - w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert - zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Dostępność wzorów protokołu w Internecie

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl.

Podstawę prawną stanową:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Zobacz także