Pełnomocnictwo rodzajowe jest wymagane do złożenia odwołania

Marek Okniński
14.05.2010 , aktualizacja: 06.12.2010 13:17
A A A
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania jego firmy. Wskazać należy, że do udzielenia pełnomocnictwa w sprawach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
W art. 98 Kodeks cywilny przewiduje dwie formy pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo rodzajowe. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie pełnomocnika do czynności zwykłego zarządu. Zgodnie z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem zarówno Sądów Okręgowych (np. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt: XII Ga 159/08) jak i Krajowej Izby Odwoławczej (np. wyrok KIO z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1639/09) w ramach pełnomocnictwa ogólnego możliwe jest w szczególności podpisanie oferty przetargowej, podpisanie pytań zadawanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nawet podpisanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Z istoty pełnomocnictwa ogólnego wynika, że nie musi ono wskazywać konkretnego postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy. Dla ważności pełnomocnictwa ogólnego wystarczającym jest zawarty w jego treści zapis, iż osoba upełnomocniona (pełnomocnik) może występować w imieniu firmy którą reprezentuje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Również wartość postępowań jak i tryb nie musi być wskazany w treści pełnomocnictwa ogólnego, wówczas obejmuje ono wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapamiętaj!

Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do składania odwołań oraz reprezentowania odwołującego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dla ważności odwołania koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego. Pełnomocnictwo rodzajowe w swojej treści musi wskazywać, że udzielający pełnomocnictwa mocodawca upoważnił pełnomocnika do podpisania odwołania kierowanego do Krajowej Izby Odwoławczej. W pełnomocnictwie rodzajowym musi być wskazane konkretne postępowanie o zamówienie publiczne, którego pełnomocnictwo dotyczy.

Powyższe wymogi dotyczą również sytuacji w których mocodawca udziela pełnomocnictwa w celu złożenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czynność przystąpienia do postępowania odwoławczego również wymaga pełnomocnictwa rodzajowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

Zobacz także


Wiadomości Lokalne