Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

Anna Kuszel-Kowalczyk
31.01.2012 09:44
A A A
Zamawiający może zaakceptować i podpisać umowę według wzoru wykonawcy, ale musi zostać spełniony jeden warunek.

Pytanie

W dwóch przetargach na dostawę paliw nie została złożona żadna oferta. Wybraliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki i wysłaliśmy do wybranej przez nas stacji zaproszenie do negocjacji, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy w związku z tym powinniśmy dalej korzystać z zamówienia z wolnej ręki i negocjować z innym wykonawcą? Czy w przypadku gdy wykonawca ma własny wzór umowy możemy go zaakceptować i podpisać umowę, czy musimy trzymać się początkowo wysłanego wraz z zaproszeniem naszego wzoru?

Odpowiedź

Możesz zaakceptować i podpisać umowę według wzoru wykonawcy, jeśli warunki w nim zawarte są zgodne z postanowieniami umów stosowanych w poprzednich postępowaniach.

Wyjaśnienie

Możesz udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

Wykonawca nie chce przystąpić do negocjacji, co wtedy?

W przesłance zastosowania tego trybu mowa jest o udzieleniu zamówienia tj. zawarciu umowy w sprawie zamówienia, a nie o możliwości przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki. Uzasadnione zatem jest twierdzenie, iż w zaistniałej sytuacji masz możliwość przeprowadzenia kolejnego postępowania w trybie z wolnej ręki mającego na celu wybór dostawcy paliw.

Jednakże warunkiem zastosowania tego trybu jest nie dokonywanie żadnych istotnych zamian pierwotnych warunków zamówienia. Poprzez sformułowanie "warunki zamówienia" należy rozumieć wszelkie warunki dotyczące zarówno przedmiotu, jak i podmiotu zamówienia (por. uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z 8 października 2010 r., sygn. akt KIO/KD 66/1).

Czym jest istotna zmiana warunków zamówienia publicznego?

Za istotną zmianę warunków zamówienia może zostać uznana również zmiana zakresu dostawy i innych warunków mogących mieć wpływ na wynik postępowania. W tym kontekście będą również rozważane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dlatego też możesz zaakceptować i podpisać umowę wg wzoru wykonawcy, jeśli warunki tej umowy są zgodne z postanowieniami wzorów umów stosowanych w poprzednich postępowaniach. W szczególności jeśli nie zostały dokonane istotne zmiany co do przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji oraz nie nastąpiła zmiana pierwotnych warunków zamówienia w sposób zasadniczy, powodujący, że nie można go już porównać z pierwotnie opisanym przedmiotem zamówienia.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka była w latach 2003-2005 prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień publicznych.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne