Opis przedmiotu zamówienia musi być adekwatny do potrzeb zamawiającego

Jadwiga Wycinka
23.09.2013 14:41
A A A
Zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie mogą mieć wątpliwości, jaki produkt oraz na jakich warunkach muszą zaoferować zamawiającemu.

Pytanie

Jak określić przedmiot zamówienia w przypadku, gdy zamawiający chce zakupić pewną ilość produktu w kilogramach lub litrach, a na rynku są oferowane różne wielkości opakowań? Czy wymagać w siwz ilość np. 25 kg, a wykonawcy mają zaoferować pełne opakowania i zaokrąglić ich ilość w górę jeśli jest niepodzielna przez nasze 25 kg? To może doprowadzić do sytuacji, w której jeden wykonawca zaoferuje 10 opakowań x 2,5 kg, a inny zaoferuje 10 opakowań po 3 kg. Czy takie oferty będą porównywalne?

Odpowiedź

Zamawiający nie jest zwolniony z obowiązku wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia tylko dlatego, że na rynku są oferowane różne wielkości opakowań zamawianego przez niego produktu. Jest ono zobowiązany określić siwz, zgodnie ze swoimi potrzebami, ilość zamawianego produktu (np. w kilogramach, czy litrach). Musi go opisać w sposób jasny i precyzyjny, za pomocą standardowych określeń zwykle używanych w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży. Natomiast wykonawcy powinni zamawianą ilość zaoferować. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający określa ilość wymaganego produktu

Zamawiający nie może z powodu istnienia na rynku różnych np. pod względem wagowym wielkości opakowań danego produktu, pozostawiać wykonawcom dowolności co do ilości oferowanego produktu, i tym samym przerzucić na wykonawców odpowiedzialność za doprecyzowanie w ofertach wielkości przedmiotu zamówienia. Takie postępowanie może bowiem prowadzić do złożenia przez wykonawców nieporównywalnych ofert.

Zamawiający nie może obciążać wykonawców negatywnymi skutkami nieprecyzyjnych, ogólnych, czy wadliwych sformułowań siwz w części odnoszącej się do istotnego elementu, jakim są jego wymagania i oczekiwania co do przedmiotu zamówienia. Natomiast wykonawcy nie mogą mieć wątpliwości, jaki produkt oraz na jakich warunkach mogą (muszą) zaoferować zamawiającemu. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia >>

Uwaga!

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Musi być zgodny z rzeczywistymi potrzebami zamawiającego oraz sformułowany w sposób jasny i precyzyjny, za pomocą standardowych określeń zwykle używanych w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

Zobacz także
Ogłoszenia różne