Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Agata Hryc-Ląd
21.08.2014 07:33
A A A
W sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zamawiający nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zamawiający nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. (Fot. Shutterstock)

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zamawiający nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy, a działa w oparciu o regulacje wynikające z regulaminów wewnętrznych własnej jednostki.

Pytanie

Gmina ma wymienić lampy oświetlenia ulicznego w jednej miejscowości. Szacunkowy koszt zadania wynosi 40-50 tys. zł. Nie posiadamy projektu budowlanego. Jakich warunków i dokumentów należy żądać od wykonawcy w zapytaniu ofertowym, aby zaprojektował i wykonał nasze zamówienie?

Odpowiedź

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Uwzględniając powyższe, przekazując zapytanie ofertowe do wykonawców zamawiający nie musi stawiać żadnych warunków udziału w postępowaniu, a w ślad za tym żądać jakichkolwiek dokumentów.

Warunki udziału w postępowaniu

Gdy zamawiający będzie upubliczniał ogłoszenie o zamówieniu (zaproszenie do składania ofert), wówczas rozważenia wymaga postawienie warunku udziału doświadczenia odnoszącego się co najmniej do doświadczenia wykonawcy, na przykład takiego, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum 2 zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany lamp oświetlenia ulicznego albo modernizacji oświetlenia ulicznego. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawcy winni wówczas złożyć wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i potwierdzające ich prawidłowe ukończenie).

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający przekazując zaproszenie do składania ofert nie może zapominać o przekazaniu wykonawcom opisu przedmiotu zamówienia, którym w tym przypadku jest program funkcjonalno - użytkowy albo, ze względu na wartość zamówienia, inne opracowanie obejmujące opis zadania budowlanego i przeznaczenie ukończonych robót budowlanych.

Uwaga!

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (obecnie 126 747 PLN netto), przy udzielaniu zamówienia zamawiający nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający działa więc w oparciu o regulacje wynikające z regulaminów wewnętrznych własnej jednostki.

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne