Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Ksenia Latos
26.11.2014 10:30
A A A
Zamawiający zwraca wadium bez zbędnej zwłoki, po ustaniu powodów do jego przetrzymywania.

Zamawiający zwraca wadium bez zbędnej zwłoki, po ustaniu powodów do jego przetrzymywania. (Fot.shutterstock)

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie:

Zamawiający w dniu wyboru oferty najkorzystniejszej na część 1,2,3 i 4 zwrócił wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem tych, których oferty były wybrane jako najkorzystniejsze. Jak postąpić w sytuacji, gdy wykonawca X zabrał na część 4 umowę do podpisu 17 października 2014 r. tak jak był termin wyznaczenia do podpisu powyższej umowy. Natomiast oddał ją podpisaną 30 października 2014 r. Na umowie przecież mamy termin podpisania 17 października 2014 r., ale przywieziona do naszej jednostki dopiero 30 października 2014 roku i w tym dniu zwrócono wadium wykonawcy. Zobacz: Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Odpowiedź:

W tej sytuacji zamawiający postąpił prawidłowo. W okolicznościach sprawy, czynność zwrotu wadium dokonana 30 października była dokonana niezwłocznie po zawarciu umowy. Data zawarcia umowy została wprawdzie określona na 17 października, ale w rzeczywistości do 30 października zamawiający nie miał wiedzy o tym, czy wykonawca podpisał umowę, czy też nie.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Pzp).

Pojęcie "niezwłocznie" użyte przez ustawodawcę w przywołanym przepisie należy interpretować w ten sposób, że po spełnieniu ustawowych przesłanek wskazanych art. 46 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiający zwraca wadium bez zbędnej zwłoki, po ustaniu powodów do jego przetrzymywania. Jednym z takich powodów może być brak u zamawiającego umowy podpisanej przez obie strony. Pojęcie "niezwłocznie" oznacza to samo, co bez nieuzasadnionej zwłoki. Nie oznacza ono jednak "natychmiast". Istotne są okoliczności danej sprawy, co oznacza, że zamawiający nie musi w każdym przypadku zwracać wadium w tym samym dniu, który został ustalony jako data zawarcia umowy.

Podstawa prawna

art. 46 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

Zobacz także
Ogłoszenia różne