Prawo do informacji o przetargu

Ksenia Latos
16.06.2015 08:00
A A A
Zgodne z zasadą jawności, prawo do uzyskania informacji o procedurze przetargowej posiadają wykonawcy, uczestnicy przetargu, a także wszystkie inne podmioty.

Pytanie:

Czy firma, która nie brała udziału w postępowaniu przetargowym i nie złożyła ofert ma prawo żądać wglądu do ofert i protokołu?

Odpowiedź:

Tak, jest to możliwe. Postępowanie o zamówienie publiczne jest bowiem jawne.

Zasada jawności jest jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych. Zgodnie z art. 8 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Odpowiedzialność za sposób przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami Pzp, w tym z zasadą jawności, spoczywa na zamawiającym. Powinien on zapewnić pełną jawność prowadzonych postępowań oraz powszechny dostęp do informacji dotyczących dokumentacji przebiegu postępowania, przy czym jawne są nie tylko dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, ale także składane przez wykonawców, w tym oferty. Powszechny dostęp do informacji oznacza, że nie tylko wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym, ale także wszystkie inne podmioty, mają prawo do pozyskania informacji o procedurze przetargowej.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze z całego kraju

Publiczne otwarcie ofert

Zasada jawności przejawia się np. w publicznym otwarciu ofert. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oferta może być otwarta tylko publicznie, co oznacza, że w otwarciu może uczestniczyć każdy zainteresowany podmiot. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Przekazanie informacji

Informacje te, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Przekazanie musi być dokonane niezwłocznie, a więc teoretycznie jest możliwe już w dniu otrzymania wniosku przez zamawiającego. Wniosek taki może złożyć każdy zainteresowany podmiot, który nie był obecny na otwarciu ofert.

Podstawa prawna

- art. 8, art. 38 ust. 3, art. 86 ust. 2, art. 96 ust. 1-3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Zobacz także
Ogłoszenia różne