Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Dominika Perkowska
10.12.2015 10:57
A A A
Udzielenie informacji o zamówieniu publicznym

Udzielenie informacji o zamówieniu publicznym (fot.Shutterstock)

Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym.

Pytanie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wniósł odwołanie do KIO na wybór oferty. Ponieważ procedura przedłuży się, po zawarciu umowy nie będzie możliwe zrealizowanie etapu I w podanym w siwz i wzorze umowy (załącznik do siwz) terminie. Zmiany terminów realizacji etapów poszczególnych zadań nie zostały również przewidziane w siwz i wzorze umowy. Jak powinien w takim przypadku postąpić zamawiający ?

Odpowiedź:

Zmiana umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji jest istotną zmianą w stosunku do treści ofert. Należy pamiętać, iż w obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne są jedynie nieistotne zmiany umowy , rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Zmiany istotne są dopuszczalne jedynie w przypadku, jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu oraz określi warunki jej dokonania

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Jak więc widać na gruncie ustawy Pzp zmiana zawartej umowy jest co do zasady niedozwolona. Powyższy zakaz wprowadzania zmian ma być gwarancją przejrzystości postępowania oraz równego i uczciwego traktowania wykonawców, a więc zachowania zasad m.in. określonych w art. 7 ustawy. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zasada uczciwej konkurencji

Ponieważ istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy muszą na mocy art. 36 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp stanowić jeden z elementów siwz należy przyjąć, iż stanowią one istotny czynnik wpływający na decyzję wykonawcy o wzięciu udziału w postępowaniu oraz na dokonaną przez niego wycenę prac. Skoro zatem zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na wskazanych w siwz warunkach, nie może później swobodnie dokonywać jej modyfikacji na etapie realizacji zamówienia. Takie bowiem działanie mogłoby naruszać jedną z naczelnych zasad - zasadę uczciwej konkurencji. Ponieważ jednak całkowity zakaz zmian umowy w wielu przypadkach mógłby uniemożliwić lub znacznie utrudnić jej realizację, ustawodawca przewidział również pewne wyjątki od zasady niezmienności umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zmiana w umowie

Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca bowiem jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia "zmiany istotnej". Z powyższego względu przy interpretacji tego pojęcia najlepiej posiłkować się orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, który wielokrotnie zajmował stanowisko w kwestii istotności zmian umowy sprawie zamówienia publicznego. ()

Opinia Prezesa UZP

W kwestii istotności zmian umowy stanowisko zajął również Prezes UZP w opinii prawnej pn. "Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT", zamieszczonej na stronie internetowej www.uzp.gov.pl . Zgodnie z treścią opinii, ocenę istotności zmian należy rozpocząć od porównania treści umowy z treścią oferty złożonej przez wykonawcę. Jeżeli wprowadzenie zmiany spowoduje, że zobowiązanie wykonawcy będzie w stopniu znaczącym odbiegać od zobowiązania zawartego w złożonej przez niego w ofercie to taka zmiana jest zmianą istotną i jako taka jest niedozwolona. () Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 34, art. 69-73, art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne