Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
10.10.2016 13:17
A A A
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu (fot. Shutterstock)

Na podstawie Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.

Pytanie

Proszę o pomoc dotyczącą wypełnienia punktu III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (przetarg nieograniczony): "Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: .....". W siwz żądam wykazu osób zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (osoby z uprawnieniami drogowymi). Wykaz złoży jednak, jak wiadomo, wykonawca najwyżej oceniony, ale nie wraz z ofertą a później - na nasze wezwanie. Co zatem zaznaczyć w tym miejscu ogłoszenia? Otrzymałem wskazówki, iż należy tę informację traktować rozszerzająco i dotyczy ona właśnie potencjału osobowego (wykazu osób), który musi przedstawić wybrany wykonawca. W związku z tym zaznaczyliśmy w ogłoszeniu "tak". Czy prawidłowo?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W mojej ocenie zamawiający poprawnie zaznaczył opcję. Jednak wobec wątpliwości i braku stosownego orzecznictwa i piśmiennictwa można też rozważyć wpisanie w tym miejscu ogłoszenia w informacjach dodatkowych wyjaśnienia, że do złożenia wykazu zamawiający wezwie wykonawcę, którego ofertę oceni najwyżej.

Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W opisanym stanie faktycznym wypełniono zatem ten obowiązek.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Warunki udziału w postępowaniu

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa kwotom unijnym lub je przekracza, wzywa wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. Mają one za zadanie potwierdzić, że:

- wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania,

- oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego.

Wyznaczony termin ich złożenia nie może przekraczać 10 dni.

Zobacz także
Ogłoszenia różne