Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

Dominika Perkowska
11.09.2017 15:12
A A A
Pomyłka wykonawcy

Pomyłka wykonawcy (Agencja Gazeta)

Jak postępować w przypadku oczywistych omyłek pisarskich w postępowaniach przetargowych? Czy wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za podanie błędnych danych? Prawnik odpowiada.

Pytanie:

Wykonawca zapisał na kopercie, w której złożył ofertę, iż dotyczy ona części nr 2 zamówienia. Taką informację zawarł również w tytule przelewu wadium. Jednak w złożonym załączniku nr 2 do siwz pn. "Oferta" wskazał, iż uczestniczy w części nr 1 postępowania, dokonując wyceny w miejscu wskazanym dla tej części. Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

Odpowiedź:

Jeżeli z wszystkich pozostałych dokumentów złożonych wraz z ofertą można jednoznacznie stwierdzić, iż wykonawca zamierzał złożyć ofertę na część 1 zamówienia, oraz jeżeli kwota wadium odpowiada tej wymaganej przez zamawiającego dla zabezpieczenia części 1, złe oznaczenie tytułu przelewu i koperty można potraktować jako oczywiste omyłki pisarskie.

Nieruchomości z całej Polski

Pomyłka wykonawcy w tytule przelewu

Co do zasady w opisanym przypadku wykonawca, który nienależycie opisał kopertę przetargową, nie powinien ponieść negatywnych konsekwencji swojego błędu. Analizując przepisy ustawy Pzp ,  należy uznać, iż koperta nie stanowi ani części oferty, ani jej załącznika, a jej nieprawidłowe oznaczenie można potraktować tylko jako naruszenie zapisów zawartych w siwz. Ustawodawca nie przewidział w obowiązujących przepisach żadnych wymogów związanych z opakowaniem oferty i  jej zewnętrznym oznakowaniem.

Zlecenia dla Twojej firmy

Zabezpieczenie ofert

Co prawda, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1  ustawy Pzp z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia, jednak przepis ten nie precyzuje, na kim i w jakim dokładnie zakresie ciąży obowiązek zabezpieczenia ofert przed przedwczesnym otwarciem. Mimo więc, iż z przytoczonego przepisu można wywieść pośrednio, iż obowiązek należytego zabezpieczenia i oznaczenia opakowania zawierającego ofertę czy wniosek ciąży na wykonawcy, to jednak ustawodawca nie określił, iż jakiekolwiek naruszenie w tym zakresie może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Jeżeli chodzi o złe oznaczenie przez wykonawcę tytułu przelewu gotówki na poczet wadium to konsekwencje takiego błędu należy ocenić, odnosząc się zarówno do treści całej oferty jak i warunków określonych w siwz:

- Po pierwsze zamawiający powinien stwierdzić, czy z oferty i wszystkich pozostałych złożonych z nią dokumentów wynika, że zamiarem wykonawcy było złożenie oferty na część 1 zamówienia. - Po drugie należy stwierdzić, czy kwota przelewu opiewa na wysokość, jakiej zamawiający wymagał w siwz dla tej część zamówienia.

Zobacz także
Ogłoszenia różne