Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Renata Dzikowska
05.03.2018 12:03
A A A
Sprawozdanie z udzielonego zamówienia

Sprawozdanie z udzielonego zamówienia (Agencja Gazeta)

Jak przygotować sprawozdanie z udzielonych zamówień? Czy należy w nim uwzględnić wartość podpisanej umowy? Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych odpowiada.

Pytanie:

Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wysyłanym do UZP wpisujemy kwotę, na którą zrealizowaliśmy umowę czy wartość podpisanej umowy?

Odpowiedź:

W sprawozdaniu trzeba uwzględnić wartość podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na stronie internetowej UZP   zamieszczono publikację pt.: "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych" (Urząd Zamówień Publicznych / Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepisów / Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych/Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych).

Zamówienia na usługi z całej Polski

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych

Wynika z nich m.in., że: "Zamawiający podaje w tabelach II-IX (z wyłączeniem tabeli nr VI) całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, również w przypadku, gdy umowa nie została jeszcze w całości wykonana i zamawiający nie wydatkował całych kwot, na jakie zostały zawarte umowy. W przypadku zaś umów zawartych na czas nieoznaczony, za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia

Zobacz także
Ogłoszenia różne