Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
19.02.2020 15:51
A A A
Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy (Agencja Gazeta)

Fakt, że wykonawca jest w sporze z organem podatkowym lub z ZUS w zakresie zaległości podatkowych bądź dotyczących opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wyklucza możliwość zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.

Pytanie: 

W przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej na dostawę aparatury badawczej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi celem jej wbudowania wpłynęła 1 oferta. W dokumencie JEDZ w części III B wykonawca wskazał, że nie wywiązał się z obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ZUS. W obu przypadkach są to spore kwoty (300.000 i 800.000 zł) nałożone upomnieniem. Wykonawca poinformował, że spółka złożyła wnioski w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania podatkowego i należności z tytułu składek. W siwz nie określono podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Jak potraktować takiego wykonawcę i co zrobić z uzyskaną informacją? Czy można prosić o przedstawienie informacji lub decyzji od organów US i ZUS w kwestii zgody na rozłożenie zaległości na raty? Czy to coś zmieni, skoro wykonawca nadal będzie zalegać z płatnościami i jego wiarygodność, że zrealizuje kilkumilionowe zamówienia jest bardzo wątpliwa? Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania zamówienia, które jest finansowane z ministerialnego projektu badawczego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w ramach postępowania powinien podjąć czynności mające na celu ustalenie, czy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, który stanowi obligatoryjną podstawę wykluczenia. 

Jeśli zamawiający nie przewidział w siwz podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, jedyną obowiązującą przesłanką wykluczenia jest ta wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp. Chodzi o sytuację wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Zgodnie z komentarzem do art. 24 ustawy Pzp autorstwa Ireny Skubiszak-Kalinowskiej oraz Ewy Wiktorowskiej: „Co istotne, podstawą wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p. może być jedynie wyrok prawomocny lub decyzja ostateczna, czyli takie podstawy, które co do zasady nie podlegają już wzruszeniu. Fakt, że wykonawca jest w sporze z organem podatkowym lub z ZUS w zakresie zaległości podatkowych bądź dotyczących opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wyklucza możliwość zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p. 

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior 

Więcej na portalzp.pl

Ogłoszenia różne