Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Andrzej Łukaszewicz
05.03.2020 16:16
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

Wnioskodawcą może być każda osoba lub podmiot zainteresowany, które nie muszą przy tym posiadać statusu wykonawcy.

Pytanie: 

Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający ma obowiązek udostępnienia skanów złożonych w postępowaniu ofert wraz z załącznikami osobie, która sama nie składała oferty w przetargu i nie posiada w związku z tym statusu „wykonawcy”? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 2 pkt 7b ustawy Pzp protokół jest dokumentem sporządzanym przez zamawiającego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek jego sporządzenia jest odniesiony do każdego z trybów wskazanych w ustawie zaś jego udostępnienie następuje na wniosek wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być każda osoba lub podmiot zainteresowany, które nie muszą przy tym posiadać statusu wykonawcy.? 

Zgodnie z art. 94 ustawy Pzpzamawiający jest zobowiązany sporządzać protokół w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co oznacza że powinien on być udostępniony wnioskodawcom już od momentu wszczęcia postępowania.?Co do zasady protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami do oferty są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.? 

Andrzej  Łukaszewicz 

Więcej na portalzp.pl

Ogłoszenia różne