Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

Justyna Andała-Sępkowska
29.07.2021 08:30
A A A

Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pytanie:

Zamawiający ogłosił pod koniec 2021 roku postępowanie na budowę nowego budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj". Jednostka posiadała PFU. Jak prawidłowo należało określić szacunkową wartość przedmiotu zamówienia, tj. robót budowlanych i prac projektowych? Czy są jakieś szczególne rozporządzenia dotyczące ustalenia wartości zamówienia dla tego rodzaju postępowań?

Odpowiedź:

Wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy Pzp zostało wydane rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno--użytkowym. Określa ono między innymi metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne