Częściowa zmiana oferty

Marek Okniński
07.12.2015 10:41
A A A
Dokumenty przetargowe

Dokumenty przetargowe (fot.Shutterstock)

W przetargu o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne określone w przepisach ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową 1 . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne 2 określone w przepisach ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

W związku z powyższym za pozbawione podstaw prawnych przyjąć należy zapisy zamieszczane przez zamawiających w treści siwz na podstawie których wprowadzane jest zastrzeżenie, że oferta pierwotna w przypadku złożenia oferty zamiennej nie będzie otwierana.

Powyższy zapis nakłada na wykonawcę konieczność złożenia całej nowej oferty w przypadku zamiaru dokonania zmiany przykładowo tylko jednego z dokumentów wchodzących w skład oferty przetargowej.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Zmiana oferty

Tymczasem możliwość częściowej zmiany złożonej oferty została potwierdzona w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt XIX Ga 160/12 gdzie stwierdza się, iż: "Brak jest ( ) podstaw do podzielenia zarzutu skarżącego, że dokonując zmiany złożonej oferty wykonawca ma równocześnie żądać zwrotu uprzednio złożonej. Prawidłowo Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie wykonawca złożył ofertę, którą w terminie określonym w art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienił w ten sposób, że w kopercie z adnotacją zmiana złożył zmieniony formularz oferty. Skoro wykonawca pozostaje prawnym dysponentem oferty to może ją wedle własnego uznania zmieniać, oczywiście w terminie określonym w art.84 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych".