Dokument zawierający nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu

Marek Okniński
04.10.2010 10:47
A A A
Zamawiający nie może wezwać wykonawcy do przedstawienia innego dokumentu jeżeli stwierdzi, że złożony w ofercie przetargowej dokument zawiera nieprawdziwe informacje.

Złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu przez umożliwienie wykonawcy przedstawienia w jego miejsce innego dokumentu, który potwierdziłyby spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych uzupełnieniu podlega dokument niezłożony lub dokument wadliwy. Natomiast dokument zawierający nieprawdziwe dane nie ma charakteru określonego we wskazanym przepisie (patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06 sierpnia 2010 r. sygn. akt: KIO 1578/10).

Zapamiętaj !

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że złożony w ofercie dokument zawiera nieprawdziwe dane, co miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania, zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania stanowi wyjątek od generalnego obowiązku wzywania do uzupełnienia wynikającego z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie można zastąpić nieprawdziwej informacji prawdziwą. W odniesieniu do dokumentu zawierającego informację nieprawdziwą nie można uznać, iż ma się do czynienia z błędem, o którym mowa w art. 26 ust. 3 powyżej wskazanej ustawy, który można sanować - takie stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 października 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1223/09. W konsekwencji, działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający jest zobowiązany wykluczyć z udziału w postępowaniu wykonawcę, w stosunku do którego stwierdzi fakt podania nieprawdziwych informacji. Należy zaznaczyć, że za nieprawdziwą informację uznaje się taką, która przedstawia odmienny stan od istniejącego w rzeczywistości. Przyczyny przedstawienia nieprawdziwej informacji pozostają bez znaczenia dla podjęcia decyzji o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759