Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy prowadzi egzekucję w oparciu o wniosek uprawnionego wierzyciela i tytuł wykonawczy, który obejmuje świadczenie podlegające egzekucji. Wierzyciel ma prawo domagać się od komornika przymusowego wyegzekwowania świadczenia od dłużnika.

Jednak w określonych przypadkach świadczenie przysługujące wierzycielowi nie może być odzyskane przymusowo za pośrednictwem komornika sądowego.

Przypadki te związane są z upływem czasu, jaki przepisy prawa określają dla możliwości przymusowej realizacji tytułu wykonawczego, czyli odzyskania długu przez wierzyciela.

Kiedy przedawnia się wierzytelność?

Roszczenie (zobowiązanie, wierzytelność, dług) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat. Powyższe terminy przedawnienia roszczeń obowiązują od 9 lipca 2018 roku. Przed tą datą obowiązywał zamiast sześcioletniego terminu przedawnienia, dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia. Roszczenia powstałe w oparciu o orzeczenia sądów przed wskazaną wyżej datą zachowują dziesięcioletni termin przedawnienia.

Po upływie terminu przedawnienia nie można prowadzić egzekucji.

Kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia?

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, np. prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego zakończone umorzeniem wobec bezskuteczności egzekucji,

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Komornik sądowy jest zobowiązany do zbadania z urzędu, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym nie uległo przedawnieniu. Jeżeli komornik na podstawie analizy tytułu wykonawczego oceni, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, to odmówi wszczęcia egzekucji.