Partnerzy serwisu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów.

Pytanie

Przygotowujemy postępowanie o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów. Wiadomo, że cena może być kryterium o wadze maksymalnie 60 proc. Początkowo wybraliśmy jako pozacenowe kryteria oceny ofert:

* wiek autokarów – 20 proc., odpowiednio punktując – im nowszy, tym większa liczba punktów (przy zaznaczeniu, że do oceny liczy się wiek najstarszego z zaoferowanych autokarów) oraz

* doświadczenie „pilota" – kierownika techniczno-organizacyjnego wyjazdu, którego wykonawca deleguje do każdego autobusu – 20 proc. (tu też im większa liczba podobnych wyjazdów, tym więcej punktów, przy czym liczba punktów liczona była dla kierownika tech-org. wycieczki z najmniejszym doświadczeniem).

Zaznaczyliśmy, że pod uwagę będzie brane: najstarszy wiek autokaru oraz najmniejsze doświadczenie z delegowanych kierowników wyjazdu, gdyż jest to duża liczba wyjazdów i choć rozłożona w czasie, to mogą ją realizować różne autokary i osoby.

Ostatecznie zrezygnowaliśmy z tych kryteriów na rzecz jedynie doświadczenia biura podróży w organizowaniu podobnych wyjazdów – 40 proc. Mam jednak wątpliwości, czy takie kryterium nie jest kryterium podmiotowym? Czy możemy je zastosować, czy też lepsze były wcześniejsze kryteria?

Odpowiedź eksperta

Zamawiający pod żadnym pozorem nie mogą stosować jako kryterium oceny ofert doświadczenia wykonawcy. Dobrymi kryteriami oceny ofert jest doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, bo jest to kryterium jakościowe. Tak samo odpowiednie będzie kryterium wieku pojazdów czy emisyjności spalin jako kryterium środowiskowe.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 Pzp, oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60 proc. Zamawiający ci mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium albo to o wadze przekraczającej 60 proc., jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. W praktyce wielu zamawiających ustanawia kryteria pozacenowe.

Zasady przy stosowaniu kryteriów pozacenowych

Przy stosowaniu kryteriów pozacenowych należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad:

1. Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Nie mogą być to dowolne elementy, które są oderwane od merytoryki zamówienia.

2. Kryteria oceny ofert muszą być jednoznaczne i zrozumiałe.

Jak wskazuje W. Dzierżanowski w komentarzu do art. 240 Pzp, opis zrozumiały ma zapewniać, że wykonawcy, którzy ubiegają się o zamówienie bez konieczności sięgania po wiedzę wykraczającą poza przeciętną wiedzę profesjonalisty w danej dziedzinie, bez trudu odkodują, co i w jaki sposób będzie oceniane w ramach kryterium.

3. Kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty. Oznacza to, że zamawiający musi ustanowić kryteria mierzalne i nie stosować takich, które są niezdefiniowane i niemierzalne.

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl

 • Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

  Komunikaty.pl
  Marek Okniński
  Istotą potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem" jest przyjęcie stanowiska, że osoba dokonująca tego potwierdzenia miała w posiadaniu (zapoznała się) z oryginałem dokumentu i dokonując poświadczenia oryginału dokumentu z jego kopią zaświadcza, że kopia została sporządzona w oparciu o znany jej oryginał.
  Sala sądowa
 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. II

  alimenty
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest zobowiązany z urzędu (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.
  Prawo zamówień publicznych
 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. I

  alimenty
  dr Tomasz Góra
  Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.