Partnerzy serwisu:
Komornik dokonuje sprzedaży nieruchomości, co do zasady, w sądzie. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Przebieg licytacji utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.

Ogólne zasady licytacji komorniczej

Osoby zainteresowane licytacją tj. strony i uczestniczy postępowania oraz licytanci, powinni stawić się w sądzie odpowiednio wcześnie przed godziną, na którą została wyznaczona licytacja. Warto do sądu przybyć wcześniej, aby odnaleźć salę posiedzeń oraz sprawdzić na wokandzie czy licytacja nie została odwołana. Należy oczekiwać w bezpośredniej odległości od sali posiedzeń w miejscu wyznaczonym dla interesantów. Po wywołaniu licytacji należy udać się na salę.

Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych:

1) przedmiot przetargu;

2) cenę wywołania;

3) sumę rękojmi;

4) termin uiszczenia ceny nabycia;

5) prawa obciążające nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia;

6) wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu.

W przetargu sprzedawana jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym. Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

Kto nie może uczestniczyć w przetargu komorniczym?

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo w licytacji komorniczej

Do uczestnictwa w licytacji można ustanowić pełnomocnika licytanta. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno mieć charakter pełnomocnictwa szczególnego tj. wymieniającego do jakiego przetargu i do licytacji której nieruchomości został umocowany pełnomocnik. 

W jaki sposób odbywa się przetarg komorniczy?

Przetarg odbywa się ustnie. Komornik rozpoczyna przetarg od podania ceny wywołania. Każdy z licytantów ma prawo zaofiarować cenę wywołania. Następni licytanci mogą ofiarować ceny uwzględniające postąpienie, które nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

Skarga na czynności komornicze

Na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu można wnieść skargę, którą zgłasza się ustnie sędziemu albo referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, który natychmiast ją rozstrzyga.

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego albo referendarz sądowy, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu jego, jak i obecnych uczestników. Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu; ogłoszenie można jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn. Jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie są jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, sąd może wstrzymać wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia.