Partnerzy serwisu:
Gdy przedmiot zamówienia publicznego dotyczył wybudowania lub wyremontowania obiektu, którego użytkowanie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie jednym z wymaganych dokumentów, jakie musi posiadać inwestor jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zwane certyfikatem energetycznym.

Ustawa Prawo budowlane wymaga aby do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego dołączona była między innymi kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Powyższy obowiązek nie dotyczy budynków:

1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami;

2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh;

6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

7. Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego nie dotyczy jedynie nowo budowanych obiektów. O uzyskanie certyfikatu energetycznego należy wystąpić również w przypadku rozbudowy dotychczasowego obiektu.

Ponadto zgodnie z art. 63 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane właściciel budynku jest zobowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku również w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Do katalogu budynków dla których muszą być wydane certyfikaty energetyczne zaliczamy:

- nowo wybudowane i oddawane do użytkowania,

- użytkowane, jednak wprowadzane do obrotu, np. sprzedawane lub wynajmowane,

- budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 mkw., które są zajmowane przez organy administracji publicznej, lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób (np. porty lotnicze).

Co powinno zawierać świadectwo energetyczne?

Prawidłowo sporządzone świadectwo energetyczne powinno zawierać w szczególności:*

- dane identyfikacyjne budynku,

- dane identyfikacyjne osoby sporządzającej świadectwo i datę jego wystawienia oraz okres jego ważności,

- charakterystykę techniczno-użytkową budynku, tj. jego przeznaczenie, liczbę kondygnacji, powierzchnię użytkową itp.,

- podstawowe wskaźniki energetyczne budynku, tzn. wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP i wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową CK,

- wykres suwakowy, tj. graficzne przedstawienie poziomu zużycia energii w porównaniu z wymaganiami określonymi w przepisach,

- dodatkowe wskaźniki zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną obliczane dla nośników energii dostarczanych do budynku oraz dla instalacji ogrzewania wentylacji i podgrzewania wody użytkowej, a dla budynków niemieszkalnych także wskaźniki zapotrzebowania energii na cele chłodzenia i oświetlenia,

- uwagi dotyczące możliwości zmniejszenia zużycia energii.

Świadectwo energetyczne dla budynku lub lokalu mieszkalnego jest ważne przez okres 10 lat.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1240) zawiera wzory świadectw charakterystyki energetycznej.