Partnerzy serwisu:
Zgodne z obowiązującymi przepisami jest zatem efektywne ocenienie doświadczenia osób prowadzących usługi szkoleniowe oraz ich osobistych kwalifikacji, a nie wyłącznie ceny przeprowadzenia szkolenia.

W przypadku gdy łączna wartość tożsamych tematycznie usług szkoleniowych przekracza w ramach roku budżetowego równowartość 30 000 euro zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru wykonawcy z zastosowaniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W tym miejscu należy jednak wskazać na art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym dla usług niepriorytetowych reżim formalno - prawny określony przepisami ustawy jest znacznie złagodzony.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12 poz. 68) usługi szkoleniowe zaliczane są do grupy usług niepriorytetowych. W konsekwencji prowadząc procedury wyboru wykonawcy tych usług zamawiający ma możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

Z powyższego katalogu wyłączeń szczególne znaczenie w odniesieniu do usług szkoleniowych ma możliwość ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. Wynikające z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączenie oznacza, że prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przetargowych, zamawiający ma prawo oprócz ceny ustalić kryteria odnoszące się wprost do wykonawcy, a więc np. doświadczenie wykonawcy zamówienia, możliwości kadrowe. Innymi słowy zamawiający ma prawo oceniać punktowo wykonawcę, a nie tylko oferowany przez niego zakres usług szkoleniowych. Zgodne z obowiązującymi przepisami jest zatem efektywne ocenienie doświadczenia osób prowadzących usługi szkoleniowe oraz ich osobistych kwalifikacji, a nie wyłącznie ceny przeprowadzenia szkolenia.