Partnerzy serwisu:
Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający zobowiązani będą między innymi do ustalania innych, niż wyłącznie cena, kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, a cena nie będzie musiała mieć decydującego znaczenia.

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy nowelizacji zostały opublikowane w Dz. U. pod poz. 1232 i wejdą w życie od dnia 19 października 2014 r.

Wskazana powyżej nowelizacja wprowadza szereg istotnych, systemowych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych. Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający zobowiązani będą między innymi do ustalania innych, niż wyłącznie cena, kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, a cena nie będzie musiała mieć decydującego znaczenia.

Wprowadzane zmiany nie dotyczą tylko zamawiających, również wykonawcy muszą przygotować się na istotne nowości. Przykładowo, do przetargów ogłaszanych od 19 października 2014 r. znajdą zastosowanie zmienione zasady odpowiedzialności podmiotów użyczających swojego potencjału wykonawcy składającemu ofertę na wykonanie zamówienia publicznego. Firma składająca oświadczenie o użyczeniu swoich zasobów podmiotowi składającemu ofertę będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za szkodę powstałą po stronie zamawiającego (1) .

 

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Poniżej przedstawiam katalog najistotniejszych, w mojej ocenie, zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.

1. Skreślenie dotychczasowej treści art. 5 ust. 1a i wprowadzenie przepisu art. 5a

Zmiana dotyczy zasad udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe (2) .

Zmiana upraszcza procedury udzielania zamówień publicznych między innymi na usługi prawnicze, szkoleniowe, restauracyjne. W konsekwencji wprowadzanej zmiany, w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych, zamawiający może w znacznie mniej sformalizowany, niż obecnie sposób dokonać wyboru wykonawcy.

2. Zmiana dotychczasowej treści art. 8 ust. 3

Zmiana dotyczy zasad zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Po wejściu w życie nowelizacji, wykonawca zastrzegając informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa będzie miał oprócz obecnie obowiązujących wymogów nowy obowiązek - wykazania, iż zastrzeżone informacje - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przedkładając uzasadnienie okoliczności uzasadniających skorzystanie z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa.

3. Skreśla się art. 24 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 1a, oraz dodaje nowy przepis art. 24a

Zmiana przesłanek (dotychczas zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 1a), których zaistnienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zmiana zmniejsza dotychczasowy rygoryzm w zakresie wykluczenia za nienależyte wykonanie poprzedniego zamówienia.

4. Dodanie nowego przepisu art. 26 ust. 2e

Nowy przepis wprowadza zasadę, że podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą składającym ofertę przetargową za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zmiana prowadzi do zwiększenia odpowiedzialności podmiotów zobowiązujących się do udostępnienia zasobów w celu spełniania warunków udziału w przetargu przez podmiot, który posługuje się takim zobowiązaniem.

5. Zmiana treści art. 90 ust. 1

Zmiana istotna w zakresie problematyki rażąco niskiej ceny. Po wejściu w życie nowelizacji jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia , wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Jednocześnie podkreślić należy, że ustawodawca skreślając dotychczasowy przepis art. 90 ust. 2 doprowadził do sytuacji w której wykonawca wezwany na podstawie art. 90 ust. 1, ma obowiązek udowodnienia, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Zmiana (w art. 90 ust. 1 i ust. 2) doprowadziła do sytuacji w której wyjaśnienia udzielane przez wykonawcę wezwanego będą musiały zawierać konkretne argumenty i dowody potwierdzające, że zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską.

6. Zmiana treści art. 91 ust. 2 oraz wprowadzenie nowego przepisu art. 91 ust. 2a

Zmiany istotne w zakresie kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.

Ustawodawca postanowił, że co do zasady kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy , jeżeli przedmiot zamówienia będzie powszechnie dostępny dodatkowo charakteryzując się ustalonymi standardami jakościowymi. W pozostałych sytuacjach cena nie będzie mogła być jedynym kryterium. W praktyce w większość postępowań przetargowych będzie musiała uwzględniać oprócz ceny inne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena nadal musi być jednym z kryteriów natomiast znacznie kryterium cenowego nie musi być % najwyższe.

Jak wygrać przetarg? Teraz rozbudowany poradnik przedsiębiorcy w formie minibook >>

1. (szczegóły patrz zmiany do art. 26 ust. 2e ustawy PZP).

2. Usługi niepriorytetowe określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12 poz. 68).