Partnerzy serwisu:
Orzecznictwo ETS dotyczące zamówień publicznych określa podstawowe zasady prawa UE takie jak: zasada równego traktowania, swobody prowadzenia działalności gospodarczej czy swobody świadczenia usług.

Zadaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ang. Cort of Justice) jest zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie interpretacji i stosowania Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 r. o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. W skład ETS wchodzi po jednym sędzim z każdego państwa członkowskiego UE. Zakres kompetencji nałożony na ETS obejmuje również wydawanie orzeczeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kraje członkowskie UE.

Wyroki ETS a zamówienia publiczne

Wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyroki mają kluczowe znaczenie między innymi dla rozwoju unijnego systemu zamówień publicznych. W orzecznictwie ETS dotyczącym zamówień publicznych umacniane są przede wszystkim podstawowe zasady prawa wspólnotowego takie jak: zasada niedyskryminacji, równego traktowania, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług.

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Poniżej przedstawiam, w mojej ocenie, szczególnie istotne dla systemu zamówień publicznych wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

a) wyrok z dnia 2 czerwca 1993 r. sygn. C - 243/89

Teza: Zamawiający nie może określać wymogów wykorzystania krajowych surowców, dóbr i materiałów oraz krajowej siły roboczej i sprzętu gdyż takie wymogi są sprzeczne z Traktatem ustanawiającym UE.

b) wyrok z dnia 22 czerwca 1989 r. sygn. 103/88, podobnie wyrok z dnia 18 czerwca 1991 r. sygn. C-295/89,

Teza: Automatyczne odrzucenie oferty zawierającej rażąco niską cenę bez przeprowadzenia jej weryfikacji i umożliwienia wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących jej treści jest niezgodne z prawem. Niezgodne z prawem jest również wprowadzanie przepisów, które wymagają automatycznego odrzucenia ofert wg kryterium arytmetycznego.

c) wyrok z dnia 28 października 1999 r. sygn. C-328/96

Teza: Naruszeniem przepisów jest wskazanie konkretnego znaku towarowego bez towarzyszącego sformułowania "lub równoważne". W ocenie ETS brak sformułowania narusza również zasadę swobodnego przepływu towarów określoną w Traktacie Rzymskim.

d) wyrok z dnia 02 grudnia 1999 r. sygn. C-176/98

Teza: wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, który sam nie spełnia warunków udziału określonych przez zamawiającego, może powoływać się na sytuację innych podmiotów, z którymi wspólnie zamierza wykonać zamówienie.

e) wyrok z dnia 04 grudnia 2003 r. sygn. C-448/01, również wyrok ETS z dnia 18 października 2001 r. sygn. C-19/00, oraz wyrok z dnia 19 czerwca 2003 r. sygn. C-315/01,

Teza: Kryteria oceny ofert wymienione w dyrektywach mają wyłącznie charakter przykładowy, zamawiający może przyjąć również inne kryteria dla wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Przyjęte kryteria powinny gwarantować przejrzystość i obiektywność procedury udzielania zamówienia oraz powinny gwarantować zasadę równego traktowania. Zamawiający dysponuje nie tylko swobodą określenia kryteriów oceny ofert, lecz również swobodą określenia ich wagi (znaczenia), pod warunkiem że wagi przypisane poszczególnym kryteriom służą wyborowi najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zobowiązany jest podać do wiadomości wykonawcom w jaki sposób będzie weryfikował informacje zawarte w ofercie w tym zakresie. Przyjęte kryteria oceny ofert nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru.

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Przepisy Dyrektyw zabraniają zamawiającemu na branie pod uwagę liczby referencji dotyczących oferowanego produktu jako kryterium oceny wpływające na wybór wykonawcy. Liczba referencji może być kryterium oceny kwalifikacji wykonawcy.

 • Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę nie mogą doprowadzić do zmiany treści oferty. Jeśli jednak zamawiający uzupełnia ofertę o parametry w niej wcześniej nie umieszczone, treść oferty ulega zmianie.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Termin związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Ustawa Pzp szczegółowo określa terminy związania ofertą, Zależą one od wartości szacunkowej zamówienia. Wykonawca może dokonać przedłużenia tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
  Bieg terminu związania ofertą
 • Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający jest zobowiązany do poprawia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. inne omyłek związanych z ofertą. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Poprawienie omyłek w ofercie