Partnerzy serwisu:
Znowelizowana ustawa Pzp zniosła obowiazek złożenia przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia

Znowelizowana ustawa Pzp zniosła obowiazek złożenia przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia

Brak obowiązku składania oświadczeń i dokumentów

dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji i braku podstaw wykluczenia po nowelizacji ustawy Pzp - jedna z możliwych sytuacji faktycznych

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Pzp (art. 26 ust. 6 ustawy Pzp) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Dokumentacja przetargowa

Jednocześnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. stanowi, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Opisany mechanizm dotyczy również sytuacji, w której przedmiotowe dokumenty znajdują się w posiadaniu zamawiającego. Wówczas w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia wykonawcy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne (§ 10 ust. 2).

Przepisy Pzp

Z literalnego brzmienia przepisów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) wynika, że zamawiający winien wezwać wykonawcę do złożenia wymaganych przez zamawiającego dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia wykonawcy lub do udzielenia wyjaśnień, a wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej, winien wskazane dokumenty złożyć lub wskazać zamawiającemu źródło, w którym ten może jej uzyskać lub wskazać, że żądane dokumenty są w posiadaniu zamawiającego, potwierdzając jednocześnie ich aktualność.

Źródła dokumentów

Sprawą otwartą pozostaje, jakie czynności powinien przedsięwziąć zamawiający, w sytuacji, w której wykonawca nie przedkłada żądanych dokumentów i jednocześnie nie wskazuje źródła, w którym są one dostępne, a zamawiający posiada powszechnie dostępną wiedzę, co do istnienia owego źródła (np. elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego). Wydaje się jednak, że z uwagi na cel omawianej regulacji zamawiający powinien, mimo bierności ze strony wykonawcy, skorzystać z posiadanej wiedzy i uzyskać dany dokument we własnym zakresie. Ponadto analizując literalnie treść art. 26 ust. 6 ustawy Pzp należy zaznaczyć, że w zakresie wymaganych dokumentów zawiera on treść "może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych" co jak wiadomo zamawiający może zrobić samodzielnie, a w/w przepis nie zawiera przecież zakazu takiego działania. Niemniej jednak w sytuacji, w której żądany dokument znajduje się w posiadaniu zamawiającego, a zamawiający nie ma pewności, co do aktualności takiego dokumentu, winien dążyć do potwierdzenia przez wykonawcę tej okoliczności.

Brak obowiązku składania oświadczeń i dokumentów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji i braku podstaw wykluczenia po nowelizacji ustawy Pzp - jedna z możliwych sytuacji faktycznych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Pzp (art. 26 ust. 6 ustawy Pzp) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Dokumentacja przetargowa

Jednocześnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. stanowi, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Opisany mechanizm dotyczy również sytuacji, w której przedmiotowe dokumenty znajdują się w posiadaniu zamawiającego . Wówczas w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia wykonawcy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne (§ 10 ust. 2).

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Przepisy Pzp

Z literalnego brzmienia przepisów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ) wynika, że zamawiający winien wezwać wykonawcę do złożenia wymaganych przez zamawiającego dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia wykonawcy lub do udzielenia wyjaśnień, a wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej, winien wskazane dokumenty złożyć lub wskazać zamawiającemu źródło, w którym ten może jej uzyskać lub wskazać, że żądane dokumenty są w posiadaniu zamawiającego , potwierdzając jednocześnie ich aktualność.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Źródła dokumentów

Sprawą otwartą pozostaje, jakie czynności powinien przedsięwziąć zamawiający , w sytuacji, w której wykonawca nie przedkłada żądanych dokumentów i jednocześnie nie wskazuje źródła, w którym są one dostępne, a zamawiający posiada powszechnie dostępną wiedzę, co do istnienia owego źródła (np. elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego). Wydaje się jednak, że z uwagi na cel omawianej regulacji zamawiający powinien, mimo bierności ze strony wykonawcy, skorzystać z posiadanej wiedzy i uzyskać dany dokument we własnym zakresie. Ponadto analizując literalnie treść art. 26 ust. 6 ustawy Pzp należy zaznaczyć, że w zakresie wymaganych dokumentów zawiera on treść "może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych" co jak wiadomo zamawiający może zrobić samodzielnie, a w/w przepis nie zawiera przecież zakazu takiego działania. Niemniej jednak w sytuacji, w której żądany dokument znajduje się w posiadaniu zamawiającego , a zamawiający nie ma pewności, co do aktualności takiego dokumentu, winien dążyć do potwierdzenia przez wykonawcę tej okoliczności.

 • Usługi ochrony jako usługi społeczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku zamówień na usługi ochrony przepisy ustawy Pzp obowiązują, gdy wartość zamówienia przekracza 750.000 euro.
  Usługi ochrony jako usługi społeczne
 • Wezwanie do złożenia dokumentów

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zgodnie z Pzp zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej.
  Wezwanie do złożenia dokumentów
 • Ocena ofert - procedura odwrócona

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje się jego oceny podmiotowej.
  Ocena ofert - procedura odwrócona
 • Skrócenie terminu składania ofert przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zgodnie z ustawą Pzp skrócenie terminu składanie ofert przetargowych może nastąpić z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.
  skrócenie terminu składanie ofert przetargowych