Partnerzy serwisu:
Istotą ceny ryczałtowej jest ustalenie jej z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów przedmiotu zamówienia, przy czym charakter okoliczności, z uwagi na które nie przewidziano rozmiaru lub kosztów prac, nie ma większego znaczenia.

Ryczałt oznacza globalną kwotę przeznaczoną na jakieś określone wydatki bez podziału na szczegółowe pozycje. Ustalając wynagrodzenie ryczałtowe zamawiający nie musi przeprowadzać szczegółowej analizy kosztów realizacji przedmiotu zamówienia publicznego.

Rozliczenie ryczałtowe

W przypadku gdy zamawiający zdecyduje się na przyjęcie rozliczenia ryczałtowego ryzyko uwzględnienia wszystkich prac wymaganych dla realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez zamawiającego, w formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów, spoczywa na wykonawcy.

Decydując się na rozliczenie ryczałtowe zamawiający nie ma powodu analizowania poszczególnych pozycji kosztorysu i ich zgodności z przekazanym przedmiarem zakresu zamawianych robót budowlanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, zamawiający nie ma obowiązku żądania złożenia w ofercie kosztorysów ofertowych. Powyższe wynika z istoty ceny ryczałtowej. Istotą ceny ryczałtowej jest ustalenie jej z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów przedmiotu zamówienia , przy czym charakter okoliczności, z uwagi na które nie przewidziano rozmiaru lub kosztów prac, nie ma większego znaczenia.

Zamawiający musi brać pod uwagę, że ryczałt nie może prowadzić do powstania rażącej straty po stronie wykonawcy .

Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego

Zgodnie z art. 632 § 1 k.c., wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Z kolei art. 632 § 2 k.c. dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia przez sąd w razie zmiany stosunków nie dającej się przewidzieć, ale tylko wtedy, gdy wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą. Przepis ten chroni wykonawcę przed poniesieniem straty, o ile jest rażąca, nie chroni natomiast przed utratą dochodu. Ogólna kondycja finansowa wykonawcy nie ma tu znaczenia, może być natomiast uwzględniona rażąca szkoda pozostająca w bezpośrednim związku przyczynowym z podjęciem się wykonania dzieła.

Nie można też utraty dochodu, szczególnie niewielkiego w relacji do całego wynagrodzenia, utożsamiać z "rażącą stratą" w rozumieniu art. 632 § 2 k.c. (patrz: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 1998 r., sygn. akt III CKN 621/97).

 • Opis przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zgodnie z ustawą Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
  Opis przedmiotu zamówienia
 • Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania weszło w życie 24 stycznia 2017 roku
  Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!
 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Termin związania ofertą - jak obliczyć?

  termin związania ofertą
  Zespół Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Termin związania ofertą został określony przez ustawodawcę w ustawie Prawo zamówień publicznych.
  Termin związania ofertą - jak obliczyć ?