Partnerzy serwisu:
Ustawodawca nie ograniczył możliwości udzielania zamówień w częściach tylko do trybów konkurencyjnych.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  „w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.".

Ustawodawca przewidział w przepisach Prawa zamówień publicznych powyższą możliwość mając na uwadze między innymi czynniki o charakterze organizacyjnym po stronie danego zamawiającego lub specyfikę danego zamówienia.

Udzielanie zamówień w częściach wprowadza łagodniejsze wymogi dla tych zamówień, stanowiąc narzędzie w rękach zamawiającego mogące usprawnić procedurę wyboru wykonawcy danego zamówienia – należy jednak pamiętać, że udzielanie zamówień w częściach nie może prowadzić do obchodzenia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udzielając zamówień w częściach należy mieć na uwadze, iż przepis art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na stosowanie do poszczególnych części innych wymogów, niż zostały przewidziane dla całości zamówienia.

Ustawodawca nie ograniczył możliwości udzielania zamówień w częściach tylko do trybów konkurencyjnych.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera wyłączenia w zakresie możliwości wykorzystania art. 6a do zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki.

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że:

- skorzystanie z art. 6a ustawy PZP jako poprzedzającego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki mieści się w obowiązującym stanie prawnym,

- nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy czym cel art. 6a przemawia za wykładnią dopuszczającą możliwość korzystania ze wspomnianego zwolnienia ze stosowania ustawy PZP dla części zamówień w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy PZP,

- Zamawiający w przypadku oszacowania wartości udzielanego na podstawie art. 6a zamówienia (stanowiącego część większej całości) poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP może skorzystać z braku obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych dla tej części udzielanego zamówienia, co może w szczególnych sytuacjach przyspieszyć możliwość zawarcia umowy o wykonanie danego zamówienia.

                                                                                                Autor: Marek Okniński