Partnerzy serwisu:
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznychzamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców[1].

Powyższe, co do zasady w praktyce udzielania zamówień publicznych interpretowane było jako brak obowiązku wskazywania producenta sprzętu jako podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego obejmującego dostawę.

Powstają jednak wątpliwości, czy w przypadku gdy serwis gwarancyjny sprzętu zgodnie z wymogami zamawiającego ma świadczyć producent, nie powinien zostać jednak wskazany w ofercie przetargowej jako podwykonawca realizujący skonkretyzowaną (serwis gwarancyjny) część zamówienia publicznego.

W wyroku z dnia 03 stycznia 2017 r. (sygn. akt: KIO 2386/16) skład orzekający wskazał, że w związku z wymogiem zamawiającego, określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca zawarł z producentem zamawianego sprzętu umowę o świadczenie usług serwisowych koniecznym jest, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazanie producenta jako podwykonawcy zamówienia publicznego.

W konsekwencji zapisu SIWZwykonawca powinien złożyć oświadczenie o udziale podwykonawcy w realizacji zamówienia publicznego.

Brak takiego oświadczenia Izba uznała, we wskazanym powyżej wyroku, jako podstawę do odrzucenia oferty a dodatkowo wykluczenia wykonawcy z udziału w przetargu w związku z zaistnieniem przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt. 17 Prawa zamówień publicznych.[2]

                                                                                                            Autor: Marek Okniński[1] patrz: art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
[2] Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzję podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.