Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wskazany wymóg obowiązuje bez względu na wartość oraz tryb w jakim zamówienie jest udzielane. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zastosowanie znajdzie wymóg art. 36 ust. 1 pkt. 3 wskazanej powyżej ustawy na podstawie którego integralnym elementem specyfikacji musi być dokumentacja projektowa.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegozamawiający na podstawie art. 42 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest udostępnić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Zamieszczana na stronie internetowej specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi zawierać wszystkie elementy przewidziane w art. 36 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Zatem w odniesieniu do zamówień których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być projekt budowlany.

Zasada

Ogłaszając przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych zamawiający musi zamieścić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierająca między innymi dokumentację projektową.

Jednocześnie warto zauważyć, że zamieszczenie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów na podstawie których wykonawcy muszą zapoznać się z miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty jako niezgodny z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych należy uznać za niedopuszczalny.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843)