Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 Euro.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia.

Stopień zwiększania się rygorów formalno – prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu progów określonych przepisami Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 €.

 Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności – zamówienia, których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP kwoty, udzielane są przez zamawiających w oparciu o własne procedury, wprowadzone wewnętrznymi regulaminami.

Kolejne progi stosowania przepisów ustawy PZP uzależnione są od rodzaju zamawiającego oraz od przedmiotu udzielanego zamówienia.

W przypadku zamówień, których wartość jest wyższa niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych.

Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień:

a) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, tzw. procedura unijna obowiązuje od progu:

- 139.000 € dla zamówień na dostawy lub usługi,

- 5.350.000 € dla zamówień na roboty budowlane,

b) udzielanych przez zamawiających z sektora samorządu terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio:

- 214.000 €  dla zamówień na dostawy lub usługi,

- 5.350.000 € dla zamówień na roboty budowlane,

c) udzielanych przez tzw. zamawiających sektorowych (np. spółki skarbu państwa świadczące usługi w zakresie określonym w art. 132 ust.1 ustawy PZP) progi unijne ustalone są od:

- 428.000 €  dla zamówień na dostawy lub usługi,

- 5.350.000 € dla zamówień na roboty budowlane.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwoty wyżej wyrażone w € przeliczane są wg kursu netto ustalonego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453), który określa, że 1€ = 4,2693 PLN netto.

                                                                                              Autor: Marek Okniński

 • Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

  progi unijne
  Marek Okniński
  Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
  Progi unijne
 • Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

  nowelizacja prawa zamówień publicznych
  Marek Okniński
  W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych.
  Nowa ustawa Pzp
 • Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

  kryterium ceny
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1].
  Wynagrodzenie za zamówienie publiczne